You are here: Trang Chủ arrow Giới Thiệu arrow Sơ đồ tổ chức công ty
Sơ đồ tổ chức công ty
Sơ đồ tổ chức - Chức năng nhiệm vụ PDF In E-mail

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
CÁC PHÒNG BAN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

1/ Tên gọi, trụ sở:

-    Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận;

-    Trụ sở chính: 30 Yersin, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

-    Điện thoại: 062.3821717.  Fax: 062.3824104

-    Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

-    Website: lamnghiepbinhthuan.com

 2/ Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

    Hiện nay, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp  và các quy định hiện hành của pháp luật; Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV. Qua quá trình hoạt động, Công ty được nhà nước tỉnh cho phép kinh doanh trên các lĩnh vực sau:

- Trồng rừng nguyên liệu; trồng cây nông, công nghiệp.

- Sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

- Sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ rừng trồng.

- Thiết kế khai thác lâm sản, thiết kế rừng trồng, dịch vụ kỹ thuật nông, lâm nghiệp.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên.

- Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.

- Nhà nghỉ, du lịch sinh thái.

    Từ nhiệm vụ được nhà nước giao, Công ty hình thành 3 khâu: - Trồng rừng,

quản lý bảo vệ rừng - Chế biến gỗ và kinh doanh dịch vụ:

2.1 Khác thác - Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng:

    Hiện tại, Công ty có các đơn vị trực thuộc như sau:

- Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam;

- Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc;

- Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình.

    Chức năng nhiệm vụ: Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng. Ươm giống cây trồng phục vụ trồng rừng tại đơn vị và kinh doanh ra bên ngòai.

2.2 Chế biến gỗ:

    Có các đơn vị trực thuộc như sau: Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết, Xí nghiệp chế biến gỗ Đức Long; 03 Cửa hàng giới thiệu – mua bán gỗ - hàng mộc.

    Chức năng: Tổ chức sản xuất sản phẩm đồ gỗ cao cấp và trang trí nội thất

2.3 Kinh doanh dịch vụ:

    Trong thời gian qua, Công ty rất chú trọng khâu này, phải đa dạng hóa ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp, tìm kiếm các nguồn hàng phục vụ cho chế biến gỗ, làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Tổ chức kinh doanh gỗ tròn, gỗ xẻ tàu thuyền, xây dựng cơ bản; làm dịch vụ kinh doanh mua bán sản phẩm các loại; Tham gia đấu giá các chỉ tiêu về gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng trong và ngoài tỉnh.

    Cung ứng nguyên liệu cho nhà máy ván MDF, đồng thời giới thiệu sản phẩm của nhà máy đến với người tiêu dùng.

    Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận có chức năng sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

-    Quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng và đất rừng được giao;

-    Sản xuất kinh doanh nông lâm kết hợp;

-    Khai thác, chế biến nông lâm sản;

-  Dịch vụ vật tư, kỹ thuật, hàng hoá phục vụ sản xuất, đời sống và tiêu thụ sản phẩm lâm nông nghiệp.

3/ Tình hình lao động, bộ máy quản lý:

3.1 Lao động: Tổng số lao động toàn Công ty: 220 người trong đó có 24 nữ.

Phân theo chức năng :

- Lao động quản lý    : 43 người.

- Lao động phục vụ    : 52 người.

- Lao động trực tiếp    : 125 người.

3.2 Về bộ máy quản lý:

- Ban Tổng Giám đốc: 04 người (trong đó có 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc).

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

+ Phòng Kinh doanh                  : 04 người.

+ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật    : 05 người.

+ Phòng Tài chính - Kế toán       : 04 người.

+ Phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương: 06 người.

4/ Chức năng nhiệm vụ các phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty:

    Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm:

4.1 Lãnh đạo Công ty:

01 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty và 03 Phó Giám đốc Công ty.

4.2 Các phòng nghiệp vụ: Văn phòng Công ty có 4 phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về các lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn:

* Phòng Tổ chức - Hành chính – Lao động tiền lương:

    Điện thọai liên hệ: 062.3821717

    Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác tổ chức, hành chính, lao động tiền lương của Công ty. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng là:

    - Đề xuất về sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất;

    - Quản lý, theo dõi, thực hiện công tác lao động tiền lương;

    - Công tác nhân sự, quản lý lưu trữ hồ sơ;

    - Thực hiện các chính sách đối với người lao động;

    - Công tác bảo vệ nội bộ, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ CNV;

    - Công tác văn thư, đánh máy và phục vụ của văn phòng Công ty;

    - Tổ chức quản lý lực lượng tự vệ trong toàn Công ty.

* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 

    Điện thọai liên hệ: 062.3831401

    Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác kế hoạch và kỹ thuật. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng như sau:

    - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

    - Thiết kế kỹ thuật các dự án, các công trình lâm sinh;

    - Quản lý kỹ thuật trên toàn bộ diện tích rừng và đất rừng;

    - Xây dựng và trình duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán XDCB lâm sinh và hồ sơ thiết kế khai thác gỗ và lâm sản;

    - Tổ chức công tác nghiệm thu rừng trồng và nghiệm thu rừng sau khai thác;

    - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ vào sản xuất và chỉ đạo thực hiện.

    - Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng trong toàn Công ty;

    - Kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản trong địa bàn Công ty;

    - Hướng dẫn các XNLN lập các hồ sơ vi phạm lâm luật để xử lý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;

    - Quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan đến rừng và đất rừng, theo dõi vốn rừng toàn Công ty.

* Phòng Tài chính - Kế toán:

    Điện thọai liên hệ: 062.3828618

    Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác tài vụ - kế toán của Công ty. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng như sau:

    - Xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

    - Tổ chức hoạt động kế toán, thống kê toàn Công ty; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ kế toán, thống kê do nhà nước ban hành tại đơn vị;

    - Quản lý, sử dụng các nguồn vốn SXKD đúng quy định, đạt hiệu quả;

    - Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn của Công ty tại các đơn vị cơ sở trực thuộc theo định kỳ và đột xuất trong năm;

    - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tài chính, thực hiện các báo cáo kế toán, thống kê theo quy định;

    - Lập và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế.

* Phòng Kinh doanh:

    Điện thọai liên hệ: 062.3821312

    - Tìm hiểu, thu thập thông tin kinh tế, thị trường; tìm các nguồn hàng phục vụ sản xuất kinh doanh trong Công ty;

    - Đề xuất các chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn;

- Tổ chức quản lý việc quản lý hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm;

- Phối hợp với các phòng Tài vụ quản lý, theo dõi các hợp đồng liên doanh, liên kết có sử dụng đất, hợp đồng thuê khoán đất đai, nhà xưởng.

4.3 Các đơn vị trực thuộc:

    Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty là những đơn vị hạch toán phụ thuộc, thực hiện kế hoạch SXKD do Công ty giao, hoạt động theo điều lệ Công ty và chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Công ty.

    Công ty hiện có các đơn vị trực thuộc:

4.3.1 Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết:

    Nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức chế biến gỗ xẻ, sản xuất hàng mộc trang trí nội thất phục vụ trong ngoài tỉnh.

    Trụ sở tại phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4.3.2 Xí nghiệp chế biến gỗ Đức Long:

    Nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức chế biến gỗ xẻ, sản xuất hàng mộc trang trí nội thất phục vụ trong ngoài tỉnh.

    Trụ sở tại phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4.3.3 Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam:

     Nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng và đất rừng được giao tại huyện Hàm Thuận Nam.

    Trụ sở tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

     Điện thọai: 062.2216595

4.3.4 Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc:

    Nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng và đất rừng được giao tại huyện Hàm Thuận Bắc.

    Trụ sở tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

    Điện thọai: 062.3639618

4.3.5 Xí nghiệp lâm nghiệp Bắc Bình:

    Nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng và đất rừng được giao tại huyện Bắc Bình.

    Trụ sở tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

    Điện thọai: 062.3297262

4.3.6 Siêu thị đồ gỗ 509 Trần Hưng Đạo:

    Nhiệm vụ chủ yếu: Mua bán sản phẩm hàng mộc dân dụng, trang trí nội thất.

    Trụ sở tại 509 Trần Hưng Đạo, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY


 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT- KINH DOANH

 


 

 

Đăng Nhập


Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

NewsLetter


Quảng Cáo

Banner1

Thống kê Website


Today23
Yesterday137
Week449
Month2942
All days317422