1547685235

Chú trọng chính sách lâm nghiệp xã hội  

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (công ty) được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng với quy mô diện tích rừng và với quy mô diện tích rừng 17.673,3 ha. Chức năng, nhiệm vụ chính là trồng rừng nguyên liệu, khai thác chế biến gỗ và kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng trồng hiện có khoảng 9.929 ha; gồm 5.273 ha rừng keo lai, 3.651 ha rừng trồng bạch đàn và 1.050 ha rừng cao su.