Công bố thông tin năm 2019

Thứ năm - 25/07/2019 16:29

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:
1. Nội dung công bố thông tin:
1.1/ Phụ lục III : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp.
1.2/ Phụ lục số IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
1.3/ Phụ lục số V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo.
1.4/ Phụ lục số VI: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018.
1.5/ Phụ lục số VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
1.6/ Phụ lục số VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018
1.7/ Báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp. (đã lập theo Phu lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015.
1.8/ Phụ lục số X: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018. (chưa được phê duyệt)
2. Hình thức công bố thông tin:
Công ty đã thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử http://www.lamnghiepbinhthuan.com.
Công TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo Sở Tài chính xem xét tổng hợp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn