Tình hình triển khai sắp xếp, đổi mới 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bình Thuận và Hàm Tân

Thứ hai - 25/04/2016 16:09

Thời gian qua, một số Báo đưa tin phản ánh về việc UBND tỉnh Bình Thuận hợp nhất 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bình Thuận và Hàm Tân gây bức xúc cho người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân. Để bạn đọc rõ hơn về việc trên, Báo Bình Thuận thông tin một số nội dung như sau:

Ông Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm Nghiệp Bình Thuận mới cho ông Lê Ngọc Cường
Ông Lương Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định Chủ tịch Công ty TNHH MTV
Lâm Nghiệp Bình Thuận mới cho ông Lê Ngọc Cường

Về quá trình xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014của Chính phủ, Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/1/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình hành động số 34-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 5/5/2015, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 1365/KH-UBND triển khai sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và các Công ty Lâm nghiệp nghiên cứu, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp.

Ngày 15/5/2015, tập thể UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty lâm nghiệp. Qua xem xét Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân có thế mạnh về vốn và nguyên liệu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận có thế mạnh về chế biến và thị trường; cả 2 Công ty đều có chung chủ sở hữu là Nhà nước (UBND tỉnh), việc hợp nhất sẽ phát huy được lợi thế, ưu điểm của từng Công ty, hỗ trợ nhau trong chuỗi phát triển sản xuất - kinh doanh từ khâu nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ (kể cả xuất khẩu). Do đó, UBND tỉnh thống nhất trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hợp nhất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ; Sau đó sắp xếp, thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Nhà nước nắm phần vốn góp chi phối trong cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên được thành lập sau sắp xếp. Cùng với việc hợp nhất 2 Công ty phải làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự thống nhất của người lao động, nhất là chú ý đến lợi ích (thu nhập) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân.

Ngày 20/5/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận họp thống nhất sắp xếp, đổi mới 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bình Thuận và Hàm Tân theo 2 bước như trên, cụ thể: (Bước 1) Hợp nhất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận; (Bước 2) chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm phần vốn góp chi phối. Sau khi có chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 2095/TTg-ĐMDN ngày 16/11/2015 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; theo đó phê duyệt thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bình Thuận, Hàm Tân và thu hút thêm đối tác bên ngoài theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, ngày 1/12/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4374/KH-UBND triển khai Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Kết quả triển khai đến nay như sau:

Bước 1: Đã hoàn thành quy trình hợp nhất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Bước 2: Sau khi hợp nhất, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) tiến hành đàm phán các đối tác góp vốn để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2016 (hiện nay Công ty đang đàm phán với một số đối tác để chọn thành viên thứ 2).

Như vậy, Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp nói chung và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Bình Thuận, Hàm Tân nói riêng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các Công ty lâm nghiệp chuẩn bị từ tháng 5/2015 và theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp đã được tập thể UBND tỉnh thống nhất và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc hợp nhất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận mới chỉ là bước 1 của quá trình sắp xếp, đổi mới; UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận khẩn trương tìm kiếm và đàm phán với các đối tác góp vốn để chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng tiến độ (dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2016). Quá trình hợp nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo 2 Công ty cũ và Công ty mới sau hợp nhất thường xuyên phổ biến, quán triệt cho tập thể cán bộ công nhân viên về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai tổ chức thực hiện

- Về giải quyết ý kiến phản ánh của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân (cũ) về việc hợp nhất 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Hàm Tân: Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh tham dự Hội nghị cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân(cũ) để nghe và quán triệt các chủ trương của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nhìn chung, vấn đề chính mà cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân (cũ) thắc mắc và chưa an tâm công tác là thu nhập có thể giảm sau khi hợp nhất. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) giải thích về tiền lương hai tháng đầu năm 2016 mà cán bộ, công nhân viên đã nhận là tiền ứng 80% lương được hưởng nên có thấp hơn cùng kỳ; đồng thời xác định các chế độ khác ngoài lương như: tiền ăn ca, khoán công tác phí, khoán điện thoại,... về cơ bản sẽ được duy trì như trước khi hợp nhất.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo và Công đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) xem xét lại tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân (cũ), tham mưu, đề xuất chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệpHàm Tân (cũ) theo hướng cố gắng duy trì như mức thu nhập của năm 2015 trong thời gian đầu khoảng 6 tháng hoặc 1 năm (nhưng phải đảm bảo các quy định của pháp luật), trình UBND tỉnh giải quyết.

Tóm lại, có thể khẳng định việc nghiên cứu, đề xuất, cho chủ trương và tổ chức triển khai việc hợp nhất nêu trên là hoàn toàn phù hợp với thực tế, và chủ trương tái cơ cấu ngành lâm nghiệp hiện nay. Việc thực hiện theo 2 bước nêu trên cũng đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo các căn cứ pháp lý, các quy định theo Nghị định số 172/2013/NĐ-CP vàNghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, có xem xét đến yếu tố dân chủ, tư tưởng, thu nhập, tiền lương của cán bộ công nhân viên công ty như đã nêu trên.

Báo Bình Thuận


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn