Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015

  • Báo cáo Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2016

Báo cáo Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2016