Ký kết hợp đồng bảo hiểm an sinh trọn đời cho người lao động

  • Với mong muốn chung của Ban lãnh đạo công ty nhằm xây dựng các chính sách phúc lợi tốt hơn cho cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ và tăng cường sự gắn kết lâu dài của nhân viên đối với công ty.

Với mong muốn chung của Ban lãnh đạo công ty nhằm xây dựng các chính sách phúc lợi tốt hơn cho cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ và tăng cường sự gắn kết lâu dài của nhân viên đối với công ty.